• 100% Gekeurde & Gecertificeerde producten*
  • Probleemloos retourneren
  • Achteraf betalen binnen 14 dagen
  • Thuiswinkel waarborg

NEN certificering

 

 

NEN is een Nederlands normalisatie-instituut dat partijen en belanghebbenden verbindt om afspraken te maken die worden vastgelegd in normen. Deze normen helpen bij het vaststellen van eisen en voorwaarden waaraan producten moeten voldoen. Dit maakt het certificeren van producten mogelijk, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het certificeren zelf doet NEN niet. Wel fungeren ze als onafhankelijk platform om certificatieschema’s op te zetten en deze te beheren.

Uitgangspunten van NEN zijn het bevorderen van (internationale) handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. NEN heeft ruim 34.000 verschillende normen in het beheer, die internationaal (ISO, IEC) , Europees (EN) of landelijk (NEN) aanvaard zijn. Daarnaast helpt NEN de belangen van de Nederlandse markt op internationaal niveau te behartigen en ook vormt het de toegangspoort voor internationale normalisatie.

De NEN- en EN-normering zijn gericht op specifiek productgroepen. Hieronder lees je meer over de NEN- EN-normeringen die van toepassing zijn op ons assortiment.

Blustoestellen

  • NEN 2033:2006: Draagbare blustoestellen voor brandklasse D. »Deze norm geeft de benodigde aanvullende eisen ( ten opzichte van NEN-EN 3-7) voor het beproeven en keuren van blustoestellen voor brandklasse D. Voor brandklasse D wordt uitgegaan van goedgekeurde blustoestellen (voor de brandklassen A en B) met een geldig Rijkstypekeurnummer; deze worden voor toepassing op brandklasse-D-branden aangepast. Er bestaan veel soorten en verschijningsvormen van brandbare metalen; de voor dit document van toepassing zijnde metalen zijn beperkt tot magnesiumlegeringen, aluminiumlegeringen, kalium en natrium.

  • NEN-EN 3-8:2007: Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende eisen aan EN 3-7 voor de constructie, drukvastheid en mechanische beproevingen voor blustoestellen met een maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar. » Deze Europese norm specificeert de regels voor ontwerp, typebeproeving, fabricage en inspectiecontrole van draagbare brandblussers vervaardigd met metalen behuizingen wat betreft drukrisico. Dit deel is van toepassing op draagbare brandblussers waarvan de maximaal toelaatbare druk PS lager is dan of gelijk is aan 30 bar en die niet-explosieve, niet-brandbare, niet-toxische en niet-oxiderende vloeistoffen bevatten. Deze Europese norm is ook van toepassing op metalen gaspatronen met een volume van minder dan 0,12 l (zie bijlage E) en geeft richtlijnen voor degelijke technische praktijk voor metalen gaspatronen gelijk aan of groter dan 0,12 l en kleiner dan 0,5 l, zie bijlage F. Deze Europese norm is niet van toepassing op kooldioxidebrandblussers.

  • NEN-EN 3-7:2004+A1:2007: Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden. » Deze norm specificeert eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor draagbare blustoestellen. Verwijzingen naar geschiktheid van een blustoestel voor gebruik bij gasbranden (brandklasse C) kunnen door de fabrikant naar eigen inzicht worden gegeven, maar worden alleen toegepast op poederblustoestellen met een blusvermogen van brandklasse B of een blusvermogen van brandklasse A en B. Geschiktheid van blustoestellen voor gebruik bij brandklasse D-branden (branden van brandbare metalen) ligt buiten het toepassingsgebied van deze norm met betrekking tot proefbranden. Blustoestellen waarvoor geschiktheid voor brandklasse D-branden wordt geclaimd, vallen in alle andere opzichten echter onder de eisen voor poederblustoestellen in deze norm. Het gebruik van poeder- en CO2-blustoestellen op brandklasse F-branden wordt als gevaarlijk beschouwd. Daarom worden poeder- en CO2-blustoestellen uitgesloten van overeenstemming met de eisen voor brandklasse F in deze norm